Echizenya Morokoshi - 2013 - Tecnica mista su tela, su tavola  41x50 cm

15 Echizenya-Morokoshi-2013.jpg